Splošni pogoji poslovanja Agencije Playa d.o.o. (v nadaljevanju Turistična agencija Playa) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom ter priporočili TGZS. Sestavni del pogodbe za prijavo (prijavnice) je program potovanja z splošnimi pogoji organizatorja potovanja. Podpisnik pogodbe o potovanju (naročnik) v imenu vseh prijavljenih oseb soglaša s prejetim programom in splošnimi pogoji organizatorja. V primeru telefonske ali spletne prodaje se pogodba za prijavo na potovanje šteje za sklenjeno s prejetjem plačila na transakcijski račun Turistične agencije Playa. Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Turistične agencije Playa in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

Kadar Turistična agencija Playa prodaja oziroma posreduje aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev, veljajo splošni pogoji odgovornega organizatorja navedenega na prijavnici. Splošni pogoji in določila posameznih organizatorjev, so vedno dostopni v njihovih katalogih in cenikih ter na spletnih straneh organizatorjev, kadarkoli pa so na voljo tudi na prodajnem mestu Turistične agencije Playa. Za sklenjena zavarovanja veljajo splošni pogoji posameznih zavarovalnic.

V primerih, ko splošni pogoji organizatorja potovanja ne bi bili dostopni ali jasni, veljajo splošni pogoji Turistične agencije Playa, ki so vedno tudi podani ob rezervaciji.

To politiko lahko občasno spremenimo. Morebitne spremembe politike bomo objavili na tej strani. Z uporabo portala www.agencija-playa.si in pri komunikaciji z nami kot potencialni kupec naših storitev, se strinjate z vsakokratno tukaj navedeno politiko.

1. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Sestavni del pogodbe za prijavo (v nadaljevanju prijavnica) je program potovanja z splošnimi pogoji organizatorja potovanja. Podpisnik pogodbe o potovanju v imenu vseh prijavljenih oseb soglaša s prejetim programom in splošnimi pogoji organizatorja. V primeru telefonske ali spletne prodaje se pogodba za prijavo na potovanje šteje za sklenjeno s prejetjem plačila na transakcijski račun Turistične agencije Playa (glej točko 4). Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve  Turistične agencije Playa in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

Kadar Turistična agencija Playa prodaja oziroma posreduje aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev, veljajo splošni pogoji odgovornega organizatorja navedenega na prijavnici. Splošni pogoji in določila posameznih organizatorjev so vedno dostopni v njihovih katalogih in cenikih ter na spletnih straneh organizatorjev, kadarkoli pa so na voljo tudi na prodajnem mestu Turistične agencije Playa.

V primerih, ko splošni pogoji organizatorja potovanja ne bi bili dostopni ali jasni, veljajo splošni pogoji Turistične agencije Playa, ki so vedno tudi podani ob rezervaciji.

2. CENE NA INTERNETU

Kontinuirano se maksimalno trudimo, da so na internetu objavljene cene čim bolj ažurne in natančne. 100% točnosti objavljenih cen ter 100% natančnosti pri preverjanju razpoložljivosti na žalost ne moremo zagotoviti, zato si pridržujemo pravico do napak še posebej pri internetni objavi cen kot tudi pri pravilnosti delovanja programskih kod za preverjanje razpoložljivosti.

Za aranžmaje, pri katerih portal razpoložljivosti ali cene on-line ne more preveriti, se šteje, da imajo značaj spletnega kataloga: prisotnost nekega aranžmaja oz. cene le-tega na spletnem portalu torej še ne pomeni, da je aranžma možno tudi rezervirati. Če imamo na internetu hkrati objavljenih več enakih aranžmajev z različno ceno, je načeloma pravilna najkasneje objavljena cena.

3. VSEBINA ARANŽMAJA

Organizator vašega potovanja jamči izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v popolnosti in na opisani način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (epidemija, vojna, nemiri, stavke, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, ipd.).

4. PRIJAVE, VPLAČILA IN SKLENITEV POGODBE

S prijavo ali naročilom (v nadaljevanju: prijava) poda naročnik organizatorju potovanja zavezujočo ponudbo (v smislu Obligacijskega zakonika) za sklenitev pogodbe za prijavo. To se lahko zgodi bodisi neposredno bodisi s posredovanjem potovalne agencije in v slednjem primeru nastopa potovalna agencija kot posrednik, ki deluje za tuj račun. Prijava je lahko podana pisno ob osebnem stiku, po elektronski pošti (v nadaljevanju e-pošta), faksu, preko internetnega obrazca, z uporabo elektronskih sredstev ter tudi ustno ali preko telefona. Prijavo ali naročilo naročnik poda na naslednje načine:

a.) s podpisom dokumenta “Pogodba za prijavo” pri osebnem kontaktu s potovalnim agentom;

b.) s pisno potrditvijo dokumenta “Pogodba za prijavo” ob uporabi sredstev za komuniciranje na daljavo s potovalnim agentom, zlasti preko e-pošte ali drugih elektronskih komunikacijskih sredstev. Po teh pogojih tudi že samo plačilo na osnovi prejetega (in ne nujno potrjenega) dokumenta “Pogodba za prijavo” šteje kot potrditev, zlasti če je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;

c.) ko je na podlagi predhodno podanega zahtevka za rezervacijo preko spletnega obrazca, pisno potrjen dokument “Pogodba za prijavo” ali izvedeno plačilo in je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;

d.) ko je na podlagi prejetega vabila k oddaji ponudbe (npr. informativna e-pošta potovalne agencije s cenami in opisom aranžmajev) izvedeno plačilo in je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;

e.) ko je na podlagi predhodno ustno dogovorjene vsebine naročila izvedeno plačilo in je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;

f.) z digitalnim podpisom spletnega obrazca;

g.) ali na drug način, iz katerega jasno izhaja volja naročnika glede vsebine naročila.

V pravno-formalnem smislu je pogodba sklenjena, ko zavezujočo ponudbo naročnika sprejme organizator potovanja. Organizator potovanja praviloma sprejme zavezujočo ponudbo naročnika s potrditvijo rezervacije v rezervacijskem sistemu, ob tem je kreirana rezervacijska številka. V primerih prijave, opisanih v točki 4.c, 4.d, 4.e, 4.f in 4.g velja, da je pogodba sklenjena najkasneje takrat, ko potovalna agencija naročniku pošlje t.i. “čistopis / prijavnico” potrjene rezervacije oz. potovalni agent oz. agencija sporoči naročniku, da je “rezervacija fiksno potrjena”. V primeru, da organizator potovanja iz kakršnegakoli razloga ne potrdi rezervacije, bo potovalna agencija (ali organizator potovanja) o tem takoj obvestila naročnika, kar skladno s pravili Obligacijskega zakonika pomeni, da organizator potovanja ponudbe naročnika ni sprejel.

V primeru, da je naročnik po sklenitvi pogodbe v zamudi s plačilom in ne poravna svoje obveznosti tudi po prejetem opominu, si potovalna agencija pridržuje pravico stornirati (odpovedati) rezervacijo in za stroške odpovedi bremeniti naročnika.

Če ni pisno dogovorjeno drugače, se šteje, da je ob rezervaciji potrebno plačilo v višini 30% potovanja, razlika pa se poravna 14 dni pred začetkom potovanja. Če banka ali druga institucija zaradi kakršnega koli razloga ne izvede kupčevega plačila (npr. s kreditno kartico, ček, nakazilo ipd.), se naročnik zavezuje plačati dogovorjeno kupnino na drugi način. Zgornje določbe teh splošnih pogojev se smiselno uporabljajo tudi pri naročilu drugih storitev potovalne agencije (prodajalca), zlasti za nakup letalskih vozovnic, hotelskih namestitev, najema vozil ter naročila dodatnih storitev svojih strank (npr. športna prtljaga na letalu, rezervacija sedežev na letalu, vstopnice, zavarovanja, …).

Za nakup letalskih vozovnic veljajo spodnji pogoji pod točko številka 3. Pravila in pogoji letalskih vozovnic.

5. CENE ARANŽMAJA

Če ni izrecno dogovorjeno drugače, je cene za vse aranžmaje potrebno plačati v evrih. Organizator si pridrži pravico do spremembe cene v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute, cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ter davkov oz. pristojbin za potovalne storitve. Povišanje cene je mogoče le, če organizator potovanja vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa o tem obvesti potrošnika jasno in razumljivo. Če povišanje cene presega osem odstotkov dogovorjene cene turističnega paketa, lahko potnik odstopi od pogodbe. Za dodatne storitve (npr. spremembe rezervacije, stornacija, prijavnina, svetovanje, urejanje viz, vstopnih obrazcev, rezervacija športne prtljage na poletu ipd.) potovalne agencije velja ločeni cenik, ki je na voljo na prodajnem mestu.

6. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJETKOV IN OPIS STORITEV

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je treba upoštevati, da merila kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se v teh državah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

Pri aranžmajih označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma opisu hotela, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« storitev. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja) ter pri obrokih je dodatno všteta pijača (lokalna). Manjše, nebistvene poškodbe opleska sobe in stavbnega pohištva, alge na fugah keramičnih ploščic, rege pri vratih, namenjene prezračevanju ter morebitne ostale drobne napake na opremi sobe, ki ne vplivajo bistveno na estetski izgled in njeno funkcionalnost, ne glede na kategorijo objekta ne morejo biti predmet pritožbe, saj ne zmanjšujejo kakovosti bivanja gostov. Delovanje klimatskih naprav je v nekaterih objektih vezano na določeno sezono, ponekod pa na pojav visokih temperatur in je v izključni pristojnosti hotelirja. V novejših hotelih je delovanje klimatske naprave vezano na prisotnost gostov v sobi in zaprtost balkonskih vrat. Svetujemo, da potnik pred rezervacijo preveri režim delovanja klimatske naprave bodisi v organizatorjevem opisu hotela bodisi pri prodajalcu, saj nedelovanje klimatske naprave iz zgoraj opisanih razlogov ne predstavlja pomanjkljivosti turističnega aranžmaja. Pojav žuželk in insektov, ki v omejenem obsegu prehajajo skozi rege v stavbnem pohištvu ter odprtine, namenjene prezračevanju, je v objektih, še posebej tistih v naravnem okolju, povsem običajen in kot tak ne more biti predmet pritožbe. V kolikor zgornje pri gostih povzroča določeno nelagodje, se lahko obrnejo na recepcijo objekta, ki bo, v okviru svojih zmožnosti, poskusila zagotoviti zmanjšanje pojava ali zamenjavo sobe.

Počitniški paketi z letalskim prevozom vključujejo tudi prevoz (“transfer”) letališče – hotel – letališče na destinaciji, če je tako dogovorjeno. Potnike na destinaciji pričaka lokalni predstavnik in jih usmeri na ustrezen avtobus, ki jih prepelje do hotela. Prisotnost predstavnika na avtobusu NI zagotovljena. Transfer lahko traja bistveno dlje, kot vožnja s taksijem, saj mora avtobus odložiti potnike v številnih hotelih. Če vas slednje moti, priporočamo, da bodisi vzamete taksi bodisi rezervirate zasebni transfer. Če transferja ne bi koristili, to prosim sporočite bodisi agenciji bodisi predstavniku. Lokalni predstavniki nemških organizatorjev potovanj govorijo nemško, njihovo znanje drugih tujih jezikov (npr. angleški jezik) pa NI zagotovljeno oz. je tudi v primeru poznavanja komunikacija omejena na nujni minimum. Obiski lokalnih predstavnikov v vseh hotelih NISO zagotovljeni – vedno več je aranžmajev, kjer je predstavnik organizatorja dosegljiv le telefonsko oz. “multimedijsko” (npr. E-mail, mobilne aplikacije). Če je organizator slovensko podjetje, je lokalni predstavnik praviloma slovensko govoreč, vendar slednje vedno ne velja (v kolikor je to za vas zelo pomembno, preverite s svetovalcem). Predstavniki organizatorja v kraju potovanja ponujene dodatne storitve (npr. fakultativni izleti) zgolj posredujejo. V lokalnih turističnih agencijah so primerljivi izleti ali rent-a-car včasih bistveno cenejši, kot pri predstavniku.

7. SPREMEMBA PROGRAMA, REZERVACIJE, ARANŽMAJA

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (točka 3). Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev le z namestitvijo v objektu iste ali višje kategorije v istem kraju ter na lastne stroške. Če v aranžmaju nastanejo pomembne spremembe brez opravičljivega razloga, bo organizator kupcu povrnil celoten vplačani znesek, v kolikor bi kupec odpovedal aranžma pred njegovim začetkom.

Če želi naročnik ali potnik spremembo pogodbe (npr. kraj in čas potovanja, namestitev, prevoz, imena potnikov) in če je taka sprememba mogoča, nastanejo za kupca določeni stroški, ki so odvisni od vsakokratnega organizatorja potovanj. Splošno pravilo je, da kupčeva sprememba potovalne pogodbe ni mogoča, če je do odhoda manj kot mesec dni – sprememba je v tem primeru možna zgolj kot odpoved z odpovednimi stroški (točka 9) ter nova rezervacija. Vsako kupčevo odstopanje od pogodbe povzroči odpovedne stroške opisane v točki 9. Pri t.i. »dynamic packaging« (sestavljenih) aranžmajih so spremembe povezane z visokimi stroški. Podaljšanje bivanja v kraju potovanja je mogoče zgolj po dogovoru s predstavniki ter glede na razpoložljivost namestitve in kasnejših povratnih mest na letalu. Pri počitniškem bivanju, daljšem od treh tednov, nastanejo stroški zaradi prostih mest na letalu, zato je možen obračun izravnalnega doplačila.

8. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI

Organizator lahko odpove aranžma v primeru, če se zanj ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev. Organizator je kupce dolžan o tem obvestiti najmanj sedem dni pred začetkom izvedbe aranžmaja.

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program tudi, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ni mogoče izogniti ali jih preprečiti in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ni mogoče izvesti. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne vplačani znesek.

V primeru višje sile »force majeure«, ko organizator ne more izvesti potovanja (vojna, epidemija, nemiri, zaprtje meja, ipd.) in na to nima nikakršnega vpliva, Turistična agencija Playa jamči ter se zavezuje, da se v svojem imenu in imenu potnikov maksimalno trudi povrniti vplačana sredstva, upošteva pa se takrat aktualna zakonodaja (lahko interventna) Republike Slovenije. Turistične agencija Playa si v takšnem primeru pridržuje pravico do plačila svojega dela, vendar ne več kot 10% vrednosti aranžmaja.

9. ODPOVED POTOVANJA

Če potnik želi odpovedati potovanje mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stornacije (po ZVPot t.i. “odstopnina”). Veljajo dejanski stroški organizatorja potovanja, če ni navedeno drugače, velja naslednja lestvica – za odpoved:

– do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 50%,

– od 29 do 22 dni pred odhodom organizator zadrži 65 %,

– od 21 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 85 %,

– od 14 do 0 dni pred odhodom organizator zadrži 100 % cene aranžmaja,

– če se potnik ne pojavi (»no show«), ali odpove aranžma že po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

Prijavnino, ki je obračunana ob rezervaciji ne glede na razlog in čas odpovedi zadrži agencija.

* Pri nakupu zgolj letalskih vozovnic ali nastanitev in t.i. »dynamic packaging« sestavljenih paketih / aranžmajih, kjer so leti na rednih letalskih linijah, so stroški odpovedi takoj po rezervaciji 100% cene aranžmaja.

Skladno s 6. točko prvega odstavka 43.a člena ZVPot potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, NIMA pravice, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe brez plačila stroškov odpovedi (pravica iz 43.č člena ZVPot).

10. ODSTOPNINA – ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali v njegovi ožji družini, odpovedati potovanje, lahko plača odstopnino. Dogovor o odstopnini praviloma velja v primeru vojaškega vpoklica, novo nastalih bolezni, nesreče ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik mora ob stornaciji zaradi višje sile predložiti dokument ustrezne ustanove (v primeru bolezni ali smrti v ožjem družinskem krogu potrdilo ustrezne zdravstvene ustanove z izrecno navedbo zdravniškega mnenja, da obolela oseba ni zmožna potovati, oziroma v primeru smrti mrliški list). Za natančnejše informacije glede odstopnine se pozanimajte pri potovalnem agentu.

11. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi izrednih okoliščin (glej točko 3) ali zamud prevoznih sredstev.

12. OBVEZNOSTI NAROČNIKA, POTNIKA

S prijavo se naročnik zaveže plačati po zavezujoči ponudbi naročeno storitev in se hkrati zavezuje prevzeti vse ostale obveznosti, ki bodo izvirale iz sklenjene pogodbe – tako zase, kakor tudi za vse ostale osebe, ki so navedene v prijavi. Naročnik je dolžan obvestiti vse potnike o njihovih obveznostih iz sklenjene pogodbe, še zlasti glede potrebnih osebnih dokumentov za potovanje, zahtev cepljenja in ostalih pomembnih informacij, ki mu jih posreduje potovalna agencija oz. organizator potovanja.

Naročnik se izrecno strinja, da pisna komunikacija s potovalno agencijo poteka zlasti po e-pošti. Naročnik je dolžan morebitne spremembe svojega e-poštnega naslova ali telefonske številke nemudoma sporočiti potovalni agenciji.

Naročnik je dolžan redno spremljati svoj e-poštni nabiralnik ter se obvezuje spremljati tudi mape z nezaželeno oz. vsiljeno pošto (“junk” oz. “spam”). Naročnik se je dolžan oglasiti tudi na telefonski klic potovalne agencije oz. v razumnem roku poklicati nazaj, če se na klic potovalne agencije ni mogel oglasiti.

Naročnik in vsi potniki so dolžni poskrbeti, da vsi potniki osebno ter njihovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katere potujejo (splošno pravilo je, da mora biti potni list vseh potnikov veljaven vsaj 6 mesecev po vrnitvi domov, znotraj EU pa lahko potuje z veljavno osebno izkaznico); nadalje mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalci storitev. V kolikor potnik ne bi upošteval svojih obveznosti, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni zanadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na predstavnika organizatorja oz. na potovalno agencijo. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov. Naročnik oz. potniki so dolžni preveriti potovalne dokumente, še posebej letalske vozovnice, če ustrezajo čistopisu oz. prijavnici / potrditve rezervacije oz. svojim pričakovanjem ter v primeru odstopanj nemudoma kontaktirati potovalno agencijo. Potnik se obvezuje doplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake prodajalca, prav tako se prodajalec obvezuje vrniti potniku morebiti preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja eno leto po koncu potovanja.

13. NASTANITEV V SOBAH IN OPISI

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (npr. in zlasti: pogled na morje, balkon, klimatska naprava, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navadno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navadno manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve drugih dveh oseb. Navadno gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Smiselno velja enako za štiri- in večposteljne sobe.

Fotografije sob in hotelskih zmogljivosti oz. delov hotela so vedno samo simbolične in niso zavezujoče. Fotografija sobe predstavlja primer sobe in vse sobe v hotelu seveda niso enake; na fotografijah so pogosto predstavljene najlepše sobe v hotelu. Možno je, da je od nastanka fotografij minilo daljše časovno obdobje, včasih lahko zato pride tudi do kakšnih sprememb (adaptacije, dodatna gradnja). Enako velja za slike sob, parkovnih površin, športnih terenov in podobno. Opisi sob in namestitvenih zmogljivosti predstavljajo informativni opis in ne jamčimo za točnost opisa ter fotografij. Prav tako ne odgovarjamo za informacije, ki so podane na spletnih straneh posameznih hotelov oz. spletnih straneh tretjih oseb.

Nastanitev v sobe je, neodvisno od časov poleta, možna skladno s hišnim redom – praviloma med 12.00 in 14.00 uro (pri apartmajih pogosto po 16.00). Sobo je zadnji dan prav tako potrebno zapustiti skladno s hišnim redom – praviloma med 10.00 in 12.00 uro (na primer: če je let nazaj grede ob 23.30 zvečer, morate sobo vseeno zapustiti med 10.00 in 12.00 dopoldne). Tudi koriščenje storitev hotela (predvsem hrane in pijače), ko zapustite sobo oz. preden dobite sobo, je odvisna od politike hotela. Če želite sobo na dan odhoda obdržati dlje, se morate to dogovoriti na recepciji, običajno dan pred odhodom (zaradi sprotnega preverjanja prostih kapacitet) in poravnati ustrezna doplačila. V nekaterih hotelih in objektih imajo na voljo poseben prostor, kjer lahko svojo prtljago shranite do odhoda na letališče, sicer vam prtljago zadržijo v avli hotela. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od 14.00 ure na predviden dan prihoda do približno 11.00 ure naslednjega dne. Ob poznem prihodu oz. zgodnjem odhodu iz hotela, ko restavracije in bari ne obratujejo, hotelir ni dolžan postreči večerje oziroma zajtrka (je odvisno od politike hotela).

14. LETALSKI PREVOZ, PRTLJAGA IN PREHRANA NA POLETU

Pri nekaterih čarterskih poletih predvideni časi poletov niso znani vnaprej oz. ob rezervaciji (zlasti iz Ljubljane). Predvideni časi poletov, so zgolj informativne narave ter se lahko spremenijo – let je lahko tudi zgodaj zjutraj ali pozno ponoči; možno je torej tudi, da je polet na destinacijo zvečer, povratek pa zjutraj, saj pri paketnih potovalnih aranžmajih velja, da sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo in z nje ter s tem povezanimi prevozi, ne pa tudi počitku. Ne odgovarjamo za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Letalski prevoznik, pa tudi organizator, si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk oz. slabega vremena, nanje pa nimamo vpliva. Potnik je dolžan med 24 in 48 ur pred vrnitvijo preveriti uro povratnega leta in/ali zbirališča za transfer. Potniki, ki potujejo brez namestitve, so se sami dolžni pozanimati za povratni let (kontakt in način preverjanja sta navedena v potovalnih dokumentih).

Večina letalskih prevoznikov na poletih, ki trajajo do 6 ur, NE NUDI brezplačnega obroka prehrane na poletu. Letalske družbe pogosto znižujejo raven vključenih storitev, npr.:

– odsotnost brezplačnega obroka na medcelinskih oz. poletih, daljših od 6 ur, je vedno pogostejša. Preverite s svojim svetovalcem, ali vaš aranžma vključuje obrok na poletu.

– čarterski poleti praviloma sicer vključujejo prevoz prijavljene (“čekirane”) prtljage do 20 kg ali vsaj 15 kg po osebi (podrobnosti preverite s svojim svetovalcem), nizkocenovni prevozniki pa ne. Primeri, ko letalske družbe, tudi na medcelinskih oz. poletih, daljših od 6 ur, v osnovni ceni ne nudijo prevoza “čekirane” prtljage so vedno pogostejši. Vsak dodatni kilogram “čekirane” prtljage doplača potnik sam na letališču, v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let praviloma nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Vse letalske družbe praviloma dovoljujejo prevoz 1 kosa ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki jo potnik nese v letalo in lahko meri: 55x40x20 cm, teže največ 6, 7 ali 8 kg (splošno pravilo, priporočamo, da podrobnosti za rezervirano letalsko družbo preverite na spletu pred poletom). Rezervacijo sedežev večina letalskih družb dodatno zaračuna, ali pa le-ta sploh ni mogoča (zlasti na čarterskih poletih). Prevoz športne prtljage (golf bag, kolo, surf, …) je praviloma prav tako ob doplačilu, ga pa je potrebno najaviti ob rezervaciji. Letalski prevoznik si zaradi tehnično-organizacijskih razlogov pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage, četudi je bil prevoz potrjen. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube ali poškodbe prtljage mora potnik problem prijaviti letalski družbi, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase (obrazec “PIR”). Ne odgovarjamo za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

15. ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAŠČITA

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti ali opraviti teste in si priskrbeti ustrezen dokument, mednarodno potrdilo (npr. zeleno digitalno potrdilo, rumeno knjižico ipd., z vpisanimi opravljenimi cepljenji oz. testiranji). Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. Ne odgovarjamo za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

16. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Če pride do nekvalitetne ali nepopolne izvedbe storitev navedenih v programu, potnik lahko zahteva sorazmerno odškodnino s pismeno pritožbo po naslednjem postopku:

– Takoj v kraju samem mora reklamirati neustrezno storitev pri morebitnem predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa pri ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom v dobrem namenu.

– Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo.

– Najkasneje v 2 mesecih po povratku s potovanja mora predati svojo individualno pisno pritožbo ter priložiti pisno potrdilo s podpisom morebitnega predstavnika in morebitne račune za dodatne stroške. Za aranžmaje, kjer je glavni organizator podjetje s sedežem v tujini (Nemčiji, Avstriji ipd.) priporočamo, da potnik poda pritožbo v roku 30 dni po vrnitvi iz potovanja.

Organizator ali potovalna agencija sta dolžna pisno odgovoriti potrošniku na pritožbo najpozneje v osmih dneh po prejemu pritožbe; če potnik ni predložil vseh potrebnih dokumentov, pa v roku potrebnem za pridobitev dokumentov. Maksimalna višina denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo je omejena na znesek cene aranžmaja, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode. Predstavniki v kraju potovanja nimajo pristojnosti priznati kakršnihkoli zahtevkov. Smejo zgolj potrditi, da so očitke vzeli na znanje.

17. SODNA PRISTOJNOST

V smislu 16. točke teh pogojev ima kupec storitve pravico do reklamacije pri organizatorju potovanja. Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. Za zahtevke, ki se nanašajo na organizatorja potovanja, je pristojno sodišče v kraju, kjer je sedež organizatorja potovanja. Za zahtevke, ki se nanašajo na potovalno agencijo, je pristojno sodišče v kraju, kjer je sedež agencije. Če aranžma vsebuje letalski prevoz, veljajo pogoji letalskega prevoznika ter ustrezne mednarodne konvencije in jih je potnik dolžan upoštevati. Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem. Potnikom je pri reševanju spora z agencijo v primeru spletne rezervacije lahko v pomoč tudi spletna platforma EU komisije.

18. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Turistična agencija Playa se zavezuje, da podatki, ki jih posredujete preko spletnih strani, e-mailov, pisnih dokumentov ali netekstovnih komunikacij, ne bodo posredovani tretjim osebam. Vsi podatki so obravnavani strogo zaupno, uporabljeni za interno poslovno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Vaši podatki so varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem v skladu z uredbo GDPR in veljavno slovensko zakonodajo.

2. Informacije o paketnih potovanjih

Standardne informacije za pogodbe o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Organizator paketnega oz. povezanega potovanja (naveden na prijavnici oz. pogodbi o prijavi) prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega podjetje organizator v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru njegovih/njihovih likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz. Več informacij o ključnih pravicah iz zakona, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513 .

Ključne pravice na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov:

V primeru trenutnih likvidnostnih težav organizatorja (naveden na prijavnici oz. pogodbi o prijavi) , ki onemogočajo ali preprečujejo izvedbo že vplačanega turističnega paketa, imate pravico do izvedbe le-tega, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, pa do vračila vplačil ali povratka v odhodni kraj, v kolikor je bil prevoz del vplačanega turističnega paketa. Za dogodke, ki bi lahko nastopili v takem primeru, jamči jamstvena shema (zavarovalnica ali bančna garancija) organizatorja dotičnega potovanja, ki je razvidna v dokumentih organizatorja (katalog, spletna stran organizatorja …).

3. Pravila in pogoji letalskih vozovnic

PRIJAVA ZA POLET (CHECK-IN):

Potnik se je dolžan prijaviti za polet najkasneje 120 minut pred predvidenim odhodom letala (180 minut v ZDA).

STORNACIJSKI STROŠKI, SPREMEMBA REZERVACIJE:

V primeru stornacije letalske vozovnice nastanejo 100% stroški odpovedi. Pozanimajte se o stornacijskih stroških pri svojem prodajnem referentu. Če polet zamudite (»No-Show«) veljajo stornacijski stroški.

Kakršnekoli SPREMEMBE REZERVACIJE so po izpisu karte praviloma zelo otežene ali celo onemogočene. Povprašajte svojega prodajnega referenta o veljavnih pogojih.

PRTLJAGA:

V ceno vozovnice je praviloma vključen prevoz 20 kg prtljage ter 5 do 7kg ročne prtljage (dimenzij 55 x 40 x 20 cm). Letalski prevoznik ima pravico zaračunati vsak dodatni kilogram oddane prtljage po lastnem veljavnem ceniku. OPOZORILO: v ročni prtljagi ne smete imeti nikakršnih škarjic, pilic in drugih ostrih predmetov. Uporaba mobilnih telefonov in nekaterih drugih elektronskih naprav med letom ni dovoljena (o podrobnostih vas obvestijo v letalu).

ŠPORTNI REKVIZITI, DOMAČE ŽIVALI:

Če s seboj prevažate športno opremo (surf, kolo, golf oprema, …) ali domače živali morate to sporočiti ob rezervaciji vozovnice, saj je potrebno o tem obvestiti letalskega prevoznika.

POZOR – REKONFIRMACIJA: vse lete je POTREBNO REKONFIRMIRATI (PREVERITI) cca. 24ur pred poletom. To je najbolje narediti preko spleta: s kodo rezervacije na spletni strani letalskega prevoznika ali rezervacijskega sistema.

CARINSKI IN OBMEJNI PREDPISI, POTNE LISTINE, VIZUMI:

Potnik je dolžan upoštevati carinske in obmejne predpise, dolžan je poskrbeti za veljavno potno listino, si priskrbeti ustrezni vstopni vizum oz. druge dokumente in upoštevati ostale relevantne predpise. Turistična agencija lahko opozori potnika na nujnost urejanja vstopnega vizuma, ni pa dolžna zagotoviti vstopnega vizuma.

NASVET POTNIKOM NA MEDNARODNIH PROGAH O OMEJENI ODGOVORNOSTI:

Potnike, pri katerih sta končni cilj potovanja ali vmesni postanek v državi, ki ni država odhoda, obveščamo, da določila Varšavske konvencije lahko veljajo za celotno potovanje, tudi za dele poti znotraj države odhoda ali prihoda. Za potnike, ki potujejo v ZDA ali iz njih ali je tam njihova vmesna postaja, konvencija in posebne prevozne pogodbe po veljavnih tarifah predvidevajo, da je odgovornost posameznih prevoznikov podpisnikov takih posebnih dogovorov za smrt ali telesne poškodbe potnikov večinoma omejena na 75.000 USD dokazane škode na potnika in da odgovornost do te meje ne bo odvisna od malomarnosti prevoznika. Za potnike, ki potujejo s prevoznikom, ki ni podpisnik teh posebnih dogovorov, ali za potnike, ki ne potujejo v ZDA ali iz njih oziroma tam ni bil dogovorjen vmesni postanek, je odgovornost prevoznika za smrt ali telesne poškodbe potnikov večinoma omejena na približno 10.000 ali 20.000 USD. Imena prevoznikov, ki so podpisali te posebne dogovore, so na voljo v vseh poslovalnicah teh prevoznikov in jih na zahtevo lahko preverite. Dodatno varstvo si lahko pridobite, če sklenete zavarovanje pri zasebni družbi. Na tako zavarovanje ne vplivajo nobene omejitve odgovornosti prevoznika na podlagi Varšavske konvencije ali posebnih pogodb o prevozu. Nadaljnje informacije zahtevajte pri vaši letalski družbi ali pri predstavniku zavarovalne družbe.

Opomba:

Zgoraj omenjena omejena odgovornost na 75.000 USD vključuje sodne pristojbine in stroške, razen če je bil zahtevek vložen v državi, v kateri obstajajo posebna določila, ki urejajo ločeno plačilo teh pristojbin in stroškov. V takih primerih znaša vsota omejene odgovornosti 58.000 USD in ne vključuje sodnih pristojbin in stroškov.

Odškodnina za zavrnjen vstop v letalo

V tistih državah, v katerih potniki na podlagi uredb lahko uveljavljajo kompenzacijo, prevozniki potnikom, katerim kljub potrjeni rezervaciji niso potrdili leta, ker je bilo rezervacij preveč, ponudijo odškodnino v skladu s kompenzacijskim načrtom oz. zakonodajo. Da bi se zmanjšalo število prezasedenih sedežev potnikov, ki se niso prijavili za let kljub potrjeni rezervaciji, in da bi se čim več potnikom omogočilo potovanje z izbranim letom, prevoznik lahko potrdi več rezervacij, kot je število sedežev. Čeprav prevozniki storijo vse, da bi zagotovili sedeže potnikom, katerim so potrdili rezervacije, ne morejo neomejeno jamčiti, da bo rezervirani sedež potniku res na razpolago.

Nevarni predmeti, ki jih potnik ne sme prenašati v prtljagi

Iz varnostnih razlogov potniki ne smejo v prtljagi nositi nevarnih predmetov (definicija nevarnih predmetov se s časom spreminja in se med letalskimi družbami lahko razlikuje):

– torb z vgrajenimi alarmnimi napravami ali vgrajenimi baterijami in/ali pirotehničnim materialom;

– eksplozivnih snovi, streliva, slepih nabojev, ročnih pištol, petard, signalnih raket;

– plinov (vnetljivi, nevnetljivi, globoko zamrznjeni in strupeni) kot so plin v jeklenkah za taborjenje, aerosoli;

– vnetljivih tekočin kot so tekočina za vžigalnike, barve, razredčila;

– vnetljivih trdnih teles kot so vžigalice, vžigalniki, gorivo in rezervni vložki za vžigalnike, druge vnetljive snovi, snovi, pri katerih v stiku z vodo izhajajo vnetljivi plini;

– oksidirajočih materialov (kot so prah za beljenje in peroksidi);

– jedkih snovi, kot so naprave z živim srebrom (toplomer), kisline, lužnine, mokre celične baterije;

– drugih nevarnih predmetov, ki so našteti v Predpisih IATA o nevarnih snoveh.

Zgornja pravila se ne nanašajo na zdravila, zdravstvene, toaletne pripomočke, pripomočke za kajenje (razen plinskih cigaretnih vžigalnikov), alkoholne pijače, vendar le toliko, kolikor je potrebno za osebno uporabo. Dodatne informacije lahko dobite pri prevozniku. Opozorilo: Prosimo, da zadržite vstopni listek (Boarding Pass) do konca vašega potovanja.

Dovoljena osebna prtljaga (hand baggage)

Vsaka letalska družba ima svoja pravila za osebno prtljago (“hand baggage”, “cabin baggage”, “carry-on baggage”). Objavljena so na spletni strani letalske družbe oz. se z njimi seznanite na letališču.

Obvestilo o omejeni odgovornosti za prtljago

Odgovornost za izgubo, zamudo ali poškodbo prtljage je omejena, razen če ni bila vnaprej prijavljena višja vrednost in niso bili plačani dodatni stroški. Za večino mednarodnih potovanj (tudi del potovanja v domači državi) odgovornost omejena približno na 20 USD za kilogram oddane prtljage in na 400 USD na osebo za neoddano prtljago. Za potovanja izključno med mesti v ZDA, zvezni predpisi zahtevajo, da znaša omejena odgovornost za prtljago, prepeljano po zračni poti, najmanj 1 .250 USD na osebo. Za določene izdelke je njihova prijavljena vrednost lahko večja. Nekateri prevozniki ne prevzemajo odgovornosti za lomljive, dragocene ali pokvarljive izdelke. Dodatne informacije lahko dobite pri prevozniku.

Obvestilo o uradnih taksah, pristojbinah in stroških

V ceno vozovnice so lahko vključene takse, pristojbine in stroški, ki jih državni organi določijo za letalske prevoze. Te takse, pristojbine in stroški, ki so lahko pomemben delež stroškov letalskega prometa, so lahko vključeni v ceno prevoza ali pa so na tej vozovnici posebej označeni pod rubriko “TAX/FEE/CHARGE”. Morda boste morali plačati tudi takse, pristojbine ali stroške, ki prej še niso bili zaračunani. Na nekaterih letališčih je potrebno v gotovini plačati izhodne pristojbine pri izhodu iz države.

Opozorilo!

Ko je potnikova končna ali vmesna postaja v državi, ki ni država odhoda, velja Varšavska konvencija. Konvencija ureja in v večini primerov omejuje odgovornost prevoznikov za smrt ali poškodbe potnikov ter za izgubo ali poškodbo prtljage.

Omejena ODGOVORNOST trgovca (potovalne agencije):

Potovalna agencija pri prodaji letalske vozovnice nastopa kot posrednik in na noben način ne odgovarja za kakovost storitve letalskega prevoza oz. dejansko izvedbo letalskega prevoza. V primeru insolventnosti oz. stečaja letalskega prevoznika ali izdajatelja vozovnice bo potovalna agencija povrnila strošek kupnine zgolj, če bo lahko sama refundirala (povrnila) plačani znesek za letalsko vozovnico. Letalske družbe pogosto spreminjajo pravila glede plačevanja določenih storitev – npr. glede prtljage, ročne prtljage, prehrane in pijače na krovu, rezervacije sedežev ipd. Za probleme ali stroške, ki bi nastali iz napačnega pričakovanja stranke ali iz spremenjenih pravil, odgovarja izključno potnik sam oz. letalski prevoznik. Strošek pristojbine za izdajo vozovnice (npr. RSF, TSC ipd.) se potniku v nobenem primeru ne povrne.

Pogoji prevozne pogodbe:

 1. Vozovnica v tej pogodbi pomeni potnikovo vozovnico in prtljažni list ali ob izdaji elektronske vozovnice program potovanja/potrdilo, katerega del so ti pogoji in opozorila; »prevoz« pomeni transport; »prevoznik« pomeni vse letalske prevoznike, ki opravijo ali organizirajo prevoz potnika oziroma njegove prtljage ali izvajajo druge storitve v zvezi z letalskim prevozom; »elektronska vozovnica« je program potovanja, ki ga izda prevoznik ali nekdo drug v njegovem imenu, ki nadomešča elektronske kupone in je po potrebi tudi vstopni dokument; »Varšavska konvencija« je konvencija o poenotenju določenih pravil v zvezi z mednarodnim letalskim prevozom, podpisana 12. oktobra v Varšavi, z dopolnilom, podpisanim 28. septembra 1955 v Haagu. Uporablja se lahko konvencija ali njeno dopolnilo.
 2. Za prevoz po tej pogodbi veljajo pravila in omejitve odgovornosti, ki so navedene v Varšavski konvenciji, razen če to ni »mednarodni prevoz«, ki je opredeljen po tej konvenciji.
 3. Če ni v nasprotju z zgoraj omenjenimi določili, veljajo za prevoz in storitve, ki jih izvaja posamezni prevoznik: (i) določila na vozovnici, (ii) veljavne tarife, (iii) prevoznikovi pogoji prevoza in s tem povezana določila, ki so del tega besedila (na zahtevo potnika so na vpogled v prevoznikovi poslovalnici), razen za prevoze med mesti v ZDA ali Kanadi ter med katerimi koli mesti v drugih državah, v katerih veljajo tarife, sprejete v teh državah.
 4. Prevoznikovo ime na vozovnici je lahko okrajšano, če sta celotno ime in okrajšava napisana na prevoznikovem ceniku, v pogojih prevoza, predpisih ali voznih redih; naslov prevoznika je letališče, s katerega potnik vzleti, in je napisano nasproti prve okrajšave prevoznikovega imena na vozovnici; dogovorjene vmesne postaje so tiste, ki so navedene na tej vozovnici ali prikazane v prevoznikovih voznih redih kot redni postanki na potnikovi poti; prevoz, ki ga opravi več prevoznikov zaporedoma, je ena operacija.
 5. Letalski prevoznik, ki izda vozovnico za prevoz na linijah drugega letalskega prevoznika, to stori le kot njegov agent.
 6. Vsaka izključitev ali omejitev odgovornosti prevoznika velja za določeni prevoz in je v korist agentov, uslužbencev ali predstavnikov prevoznika in vsakega lastnika letala, če le-tega uporabljajo drugi prevozniki ter njegovi agenti, uslužbenci in predstavniki.
 7. Oddana prtljaga bo izročena prinositelju prtljažnega lista. Če je bila prtljaga poškodovana med mednarodnim prevozom, mora potnik napisati pritožbo prevozniku takoj ob odkritju poškodbe ali najkasneje v sedmih dneh od dneva prejema; ob zamudi pri izročitvi prtljage mora potnik napisati pritožbo v 21 dnevih od dneva prejema prtljage. Glejte tarife in pogoje prevoza za promet na notranjih linijah.
 8. Ta vozovnica velja eno leto od datuma njene izdaje, razen če je na vozovnici, v ceniku, pogojih prevoza in drugih predpisih navedeno drugače. Cena prevoza se lahko spremeni pred samim prevozom. Prevoznik lahko odkloni prevoz, če potnik ni plačal vozovnice po veljavnem ceniku.
 9. Prevoznik se potrudi, da prepelje potnike in prtljago v čim krajšem času. Časi, navedeni v voznih redih ali kjer koli drugje, niso zajamčeni in niso del te pogodbe. Prevoznik lahko brez predhodnega obvestila določi kot svojega namestnika drugega prevoznika ali zamenja letalo ter po potrebi izpusti vmesne pristanke, ki so navedeni na vozovnici. Vozni redi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prevoznik ne prevzema nobene odgovornosti glede povezav z nadaljnjimi leti.
 10. Potnik mora pri potovanju upoštevati zahteve vlade v določeni državi, pokazati mora izstopne, vstopne ali druge zahtevane dokumente ter prispeti na letališče v času, ki ga je določil prevoznik; če čas ni določen, pa dovolj zgodaj, da opravi vse potrebne postopke pred odhodom.
 11. Nihče izmed agentov, uslužbencev ali predstavnikov prevoznika nima pravice spremeniti, prilagoditi ali izključiti katerega koli določila iz te pogodbe. Prevoznik ima pravico odkloniti prevoz vsaki osebi, ki je pridobila vozovnico s kršenjem veljavnih zakonov ali predstavnikovih tarif, pravil in uredb.
 12. Veljajo pogoji letalskega prevoznika ter ustrezne mednarodne konvencije.

Pravilnik o zasebnosti

1. Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Agencija Playa d.o.o.
Puhova ulica 21
2250 Ptuj
Telefon 02 29 26 004, e-pošta: info@agencija-playa.si
ID za DDV: SI24887960

Agencija Playa d.o.o., upravljalec portala www.agencija-playa.si, se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke hranil in obdeloval v skladu z GDPR in veljavno slovensko zakonodajo (zakonom o varstvu osebnih podatkov).

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:
– preko obrazcev za neobvezno povpraševanje oz. zavezujočo rezervacijo;
– ob telefonski komunikaciji s stranko;
– ob neposredni osebni komunikaciji s stranko;
– ob e-poštni komunikaciji s stranko;
– ob elektronski komunikaciji s stranko pri neposrednem sporočanju  (t.i. instant messaging programi);
– ob sodelovanju v naši nagradni igri;

Vse kategorije oseb: če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.
Kupci naših storitev in potencialni kupci: zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe: 10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (obdobje hrambe: 5 let). Potencialni kupci naših storitev: zakonska obdelava iz 6.f člena GDPR – obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (obdobje hrambe: 5 let).

2. Namen zbiranja ter obdelave

Rezervacija:
Osebne podatke v največji meri uporabljamo za dokončanje in upravljanje rezervacije vašega počitniškega aranžmaja. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam je omejena izključno na potrebe izvajanja rezervacije v vašem imenu (npr. organizator potovanja, letalske družbe, hoteli, ustrezne državne ustanove). To lahko vključuje podatke, kot so ime, priimek, rojstni datum, spol, telefonska številka, e-poštni naslov; imena ostalih gostov, ki potujejo z vami in želje, ki ste jih posredovali med rezervacijo.

Mnenja gostov:
Vaše osebne podatke lahko uporabimo, da vas prek elektronske pošte po koncu bivanja povabimo, da oddate komentar.

Pomoč uporabnikom:
Vaše podatke uporabimo, ko nas potrebujete – to vključuje pomoč pri iskanju primerne nastanitve in odgovore na vprašanja glede vaše rezervacije.

Druge vrste komunikacij:
Občasno lahko z vami stopimo v stik prek elektronske pošte, pošte, telefona ali tekstovnega sporočila. To je odvisno od kontaktnih podatkov, ki jih delite z nami. Če menimo, da vas bo neka ponudba zanimala, se lahko odločimo, da vas pokličemo po telefonu.

Marketing:
Z vašo včlanitvijo na e-novice vam občasno pošiljamo oglasna sporočila. Naročnino na marketinške e-novice lahko vedno odpoveste.
Vaše podatke lahko uporabimo tudi v marketinške namene, v kolikor to omogoča zakon. Glede na podatke, ki jih delite z nami, vam lahko v mobilnih aplikacijah ali na spletnih straneh tretjih oseb, vključno s socialnimi omrežji, prikažemo (individualizirano) ponudbo. Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam.

Analitična podpora:
Občasno lahko vaše podatke uporabimo tudi za namene raziskave trga, segmentacijo kupcev in druge statistične obdelave.

3. Obrazec za prijavo

Za uspešno poslan zahtevek za neobvezno povpraševanje oz. zavezujočo rezervacijo morate v obrazec za prijavo ali  elektronsko pošto navesti naslednje podatke: ime in priimek, e-pošta, gsm številko, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj, datum rojstva ter ime, priimek in datum rojstva vseh ostalih udeležencev potovanja.

4. Pristojni organi

Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano v zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

5. Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:

– do dostopa do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje.

– do dopolnitve ali popravka vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni.

– do izbrisa vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo.

– do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

– do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov.

– na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov družbe. V tem primeru bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če bodo naši nujni legitimni interesi za obdelavo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če bo obdelava nujna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

– podana soglasja za obveščanje lahko kadarkoli prekličete.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@agencija-playa.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).